Table of Contents

Script d’instal·lació automàtica de GLVK per a l’activació de KMS

Lectura recomanada:

- Microsoft - KMS Client Keys (GLVK)

Com executar l’script:

Instal·lació manual:

Si es descarrega manualment, l’script s’ha de llançar des d’un powershell administratiu al directori que conté tots els fitxers del GitHub Repository

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
Get-ChildItem -Recurse *.ps1 | Unblock-File
.\sos-kmsglvkactivationauto.ps1