Table of Contents

col·lecció de mòduls de PowerShell per interactuar amb l’API VirusTotal

Notes:

Descarrega i instal·la

Get-ChildItem -Recurse *.ps1 | Import-Module